Nhờ mọi người làm dùm mình file này. Mình có 2 sheet Bán TH và Bảng giá mình muốn lấy giá bên sheet Bảng giá sang sheet Bán TH sao cho thỏa mãn ĐK giá đúng khách hàng và đúng ngày ( Vì mỗi khách hàng 1 giá khác nhau và mỗi ngày có 1 giá khác nhau )
VD: Ngày 1/1 khách hàng Quân Quyên bên sheet Bán TH lấy giá ngày 1/1 khách hàng Quân Quyên bên sheet Bảng giá.