Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Nhờ Anh Chị GPE gỏ dữ liệu Sheet này là tự dộng điền dữ liệu vào Sheet kia

 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Bạn gửi làm hai File để mình chọn được không hả bạn.
  Một File là bạn dùng VBA, File kia công thức. Nếu số liệu mình làm nhiều thì mình sẽ xái VBA còn ít mình sẽ dùng công thức bạn cung cấp. Hiện tại công việc mình lúc xử lý nhiều số liệu, lúc thì ít

  Cám ơn bạn trước nhé

 2. #2
  hanh.tn88 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi giangleloi
  Yêu cầu 2 của bạn đã giải quyết trong file. Yêu cầu 1: dữ liệu của bạn có nhiều không. Nếu ít thì xài công thức. Nhiều thì xài VBA. Bạn chọn cái nào
  Bạn làm thế nào mà làm được yêu cầu 2 vậy?

 3. #3
  quoctiepkt Guest
  Trích dẫn Gửi bởi hung2412
  Bạn làm thế nào mà làm được yêu cầu 2 vậy?
  Xài Data Dalivation ấy bạn

 4. #4
  tvintec Guest
  Có ai đó giúp mình một tay với. Cuối năm rồi lại bận với sỗ sách quá

 5. #5
  Thietbigiadinh Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Có ai đó giúp mình một tay với. Cuối năm rồi lại bận với sỗ sách quá
  Tôi đang làm cho bạn đây. Cứ bình tĩnh, đừng nóng vội nhé.

 6. #6
  hoangvchung Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Kính mong : Anh chị diễn đàn GPE cho mình cách nhập dữ liệu thông minh

  Nội dung cần hỏi mình đã chuyển tải ở trong File đính kèm. Rất mong các ACE chỉ bảo để File mình hoàn thiện có ích cho công việc

  Trân trọng

  Nguyễn Trường Văn
  Bạn xài tạm Code hơi chuối này:
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim vung As Range
  Set vung = Range([A2], [G5000])
  Application.EnableEvents = False
  If Not Intersect(Target, vung) Is Nothing Then
  If Target.Activate <> "" Then
  Nhapdulieu
  End If
  End If
  Application.EnableEvents = True
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shCore.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAppleScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushAS3.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushBash.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushColdFusion.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCpp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCSharp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushCss.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDelphi.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushDiff.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushErlang.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushGroovy.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJava.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJavaFx.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushJScript.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPerl.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPhp.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPlain.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPowerShell.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushPython.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushRuby.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSass.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushScala.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushSql.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushVb.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shBrushXml.js"></script>

  <script type="text/javascript" src="/forum/vctinh_xcode/scripts/shAutoloader.js"></script>

  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shCoreDefault.css">
  <link type="text/css" rel="Stylesheet" href="/forum/vctinh_xcode/styles/shThemeDefault.css">

  <pre class="brush: vb; toolbar: false;">Sub Nhapdulieu()
  Dim WsTim As String
  Dim i As Long
  Dim Dic As Object
  Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  WsTim = Sheets("TON").Name
  If Sheets(WsTim).[B2] <> "" Then
  For i = 2 To Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Row
  If Sheets(WsTim).Cells(i, 2) <> "" Then
  If Not Dic.exists(Sheets(WsTim).Cells(i, 2).Value) Then
  Dic.Add Sheets(WsTim).Cells(i, 2).Value, i
  End If
  End If
  Next
  If Dic.exists(Cells(ActiveCell.Row, 2).Value) Then
  ActiveCell.EntireRow.Copy Range(Sheets(WsTim).[A1], Sheets(WsTim).[A65536])(Dic.Item(Cells(ActiveCell.Row, 2).Value))
  Else
  ActiveCell.EntireRow.Copy Sheets(WsTim).[B65536].End(xlUp).Offset(1, -1)
  End If
  Else
  ActiveCell.EntireRow.Copy Sheets(WsTim).[A2]
  End If
  [F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  If Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Row <> 2 Then
  Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R2C:R[-1]C)"
  Else
  Sheets(WsTim).[F65536].End(xlUp).Resize(, 2) = "=Sum(R1C:R1C)"
  End If
  End Sub</pre>

  <script type="text/javascript">
  function path()
  {
  var args = arguments,
  result = []
  ;

  for(var i = 0; i < args.length; i++)
  result.push(args[i].replace('@', '/forum/vctinh_xcode/scripts/'));
  return result;
  };

  SyntaxHighlighter.autoloader.apply(null, path(
  'applescript @shBrushAppleScript.js',
  'actionscript3 as3 @shBrushAS3.js',
  'ahk autohotkey @shBrushAhk.js',
  'asm x86 @shBrushAsm.js',
  'bash shell @shBrushBash.js',
  'coldfusion cf @shBrushColdFusion.js',
  'cpp c @shBrushCpp.js',
  'c# c-sharp csharp @shBrushCSharp.js',
  'css @shBrushCss.js',
  'delphi pascal @shBrushDelphi.js',
  'diff patch pas @shBrushDiff.js',
  'erl erlang @shBrushErlang.js',
  'groovy @shBrushGroovy.js',
  'java @shBrushJava.js',
  'jfx javafx @shBrushJavaFX.js',
  'js jscript javascript @shBrushJScript.js',
  'perl pl @shBrushPerl.js',
  'php @shBrushPhp.js',
  'text plain @shBrushPlain.js',
  'py python @shBrushPython.js',
  'ruby rails ror rb @shBrushRuby.js',
  'sass scss @shBrushSass.js',
  'scala @shBrushScala.js',
  'sql SQL @shBrushSql.js',
  'vb vbnet vba @shBrushVb.js',
  'xml xhtml xslt html @shBrushXml.js'
  ));
  SyntaxHighlighter.config.stripBrs = true;
  SyntaxHighlighter.all();
  </script>

 7. #7
  dungedu Guest

  Nhờ Anh Chị GPE gỏ dữ liệu Sheet này là tự dộng điền dữ liệu vào Sheet kia

  Kính mong : Anh chị diễn đàn GPE cho mình cách nhập dữ liệu thông minh

  Nội dung cần hỏi mình đã chuyển tải ở trong File đính kèm. Rất mong các ACE chỉ bảo để File mình hoàn thiện có ích cho công việc

  Trân trọng

  Nguyễn Trường Văn

 8. #8
  hoanganha1q2 Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Kính mong : Anh chị diễn đàn GPE cho mình cách nhập dữ liệu thông minh

  Nội dung cần hỏi mình đã chuyển tải ở trong File đính kèm. Rất mong các ACE chỉ bảo để File mình hoàn thiện có ích cho công việc

  Trân trọng

  Nguyễn Trường Văn
  Yêu cầu 2 của bạn đã giải quyết trong file. Yêu cầu 1: dữ liệu của bạn có nhiều không. Nếu ít thì xài công thức. Nhiều thì xài VBA. Bạn chọn cái nào

 9. #9
  nguyenthanhsd Guest
  Một lần nữa ghi nhận bạn. Cám ơn Bạn Hung2412. Sao bạn giỏi quá

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi nguyentruongvan
  Một lần nữa ghi nhận bạn. Cám ơn Bạn Hung2412. Sao bạn giỏi quá
  Ah, tôi phải đăng hơn 100 đề tài (Chỉ là để hỏi) thì mới có chút kiến thức như vầy thôi.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •