e muốn lọc dữ liệu ở bảng sheet 1 vào sheet 2. nhưng mỗi lần cập nhập phải đùng advanced filter . e muốn nó tự động cập nhập. các ac giúp e với