Trong file PDF của Thông tư 200/2014/TT-BTC thiếu trang 223 dẫn đến thiếu 01 điều