Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Công thức số ra chữ

 1. #1
  linhnguyen Guest

 2. #2
  noob Guest
  Bạn dùng Acchelper của thầy Tuân nhé!

 3. #3
  cameraviet.vn Guest
  bạn mở excel ra,nhấn alt+F11,chọn insert/module/ copy doạn code:
  Public Function tung(sotien)
  ' By Tung Ngo
  ' Dich tu so ra thanh tien voi phong chu .VN

  ' Kiem tra truong hop dac biet voi so 0 va 1
  If sotien = 0 Then
  Dich = "Kh«ng USD."
  ElseIf sotien = 1 Then
  Dich = "Mét USD."
  Else
  ' Neu khong phai 2 truong hop tren thi tiep tuc lam
  so = Array("kh«ng", "mét", "hai", "ba", "bèn", "n¨m", "s¸u", "b¶y", "t¸m", "chÝn") 'mang so
  DV = Array("®ång.", "ngh×n", "triÖu", "tû", "ngh×n") 'mang don vi
  SL = Len(Round(sotien, 0)) 'So luong ky tu trong chuoi da loai cac chu so thap phan
  cap = Round(SL / 3 + 0.2, 0) 'Tinh xem chuoi nam trong pham vi mang don vi nao
  Thua = SL Mod 3 'So ky tu cua mang don vi lon nhat
  ' Vong lap mang don vi
  For i = 1 To cap
  'Tinh so ky tu cua mang dang xet, Kiem tra xem co phai mang lon nhat khong
  If i = cap And Thua <> 0 Then
  b = Thua
  Else
  b = 3
  End If
  'Loc lay mang don vi can doc
  ai = Left(Right(Round(sotien, 0), i * 3), b)
  SLi = Len(ai)
  'Kiem tra truong hop dac biet mang don vi dang xet bang khong het
  If ai = "000" Then
  If i = 1 Then
  Dich = "USD."
  Else
  Dich = Dich
  End If

  Else
  'Vong lap doc ky tu trong mang dang xet
  For j = 1 To b
  Hang = Array(DV(i - 1), "m­¬i", "tr¨m") 'Mang don vi tinh cua ky tu
  Docso1 = Mid(ai, (b + 1 - j), 1) 'Loc lay ky tu can doc
  'Kiem tra truong hop dac biet ky tu bang khong
  If Docso1 = 0 Then
  If j = 1 Then
  Doc = "" & Hang(j - 1)
  danhdau1 = 1 'Thong bao ky tu don vi cua mang doc bang khong
  ElseIf j = 2 Then
  If danhdau1 = 1 Then
  Doc = ""
  danhdau2 = 1 'Thong bao 2 ky tu dau tien cua mang den bang khong
  Else
  Doc = "linh" 'Truong hop dac biet khi chu so hang chuc bang khong
  End If
  Else
  If danhdau2 = 1 Then
  Doc = "" 'Truong hop dac biet khi ca 3 chu so trong mang deu bang khong
  Else
  Doc = so(Docso1) & " " & Hang(j - 1)
  End If
  End If
  ElseIf Docso1 = 1 And j = 2 Then
  Doc = "m­êi" 'Tr­¬ng hop dac biet khi ky tu hang chuc cua mang bang mot
  ElseIf Docso1 = 5 And j = 1 And b <> 1 Then
  Doc = "l¨m" & " " & Hang(j - 1) 'Truong hop dac biet khi ky tu hang don vi cua mang bang 5
  ElseIf Docso1 = 4 And j = 1 And SL <> 1 Then
  Doc = "t­" & " " & Hang(j - 1) 'Truong hop dac biet khi ky tu hang don vi cua mang bang 4
  Else
  Doc = so(Docso1) & " " & Hang(j - 1)
  End If
  Dich = Doc & " " & Dich 'Ket hop cac so da doc
  Next
  'Dua cac danh dau ve gia tri ban dau
  danhdau1 = 0
  danhdau2 = 0
  End If
  Nhấn F5 để chạy/thoát excel ra/C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\AddIns copy file này bên dưới(tung.xla) vào đó.
  mở lại excel vào tool/And-ins/browre/tùng/ok.
  thế là đọc được dồi bạn ah!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •