Hi anh chị, em có file Productivity, em muốn lấy data từ sheet "Alex", "Tom", và điều kiện từ sheet "TaskTable" và hiển thị sang sheet Result.

Ví dụ: Em muốn lấy kết quả theo từng múi giờ của Alex, lấy data từ sheet "Alex" và hiển thị sang sheet "Result" với điều kiện lấy từ sheet "TaskTable": chỉ lấy các kết quả tại 1 múi giờ chỉ làm 1 công việc (Write hoặc Read hoặc Copy hoặc Paste).
Kết quả hiển thị tại sheet "Result" bao gồm cả Good và Bad của công việc đó theo từng múi giờ.

Các anh chị giúp em với.

Em đính kèm file ví dụ bên dưới.