Em định tạo một file tính doanh thu bán theo từng ngày, mỗi ngày là một thẻ, định dạng giống như file em đính kèm, nhưng em không biết phải làm thế nào, có anh chị nào giúp em với ạ.