Như tiêu đề, xin các anh chị giúp đở

Sheet TC yêu cầu tính tổng theo từng loại hàng hóa, giống nhau trong nhiều sheet thì tính tổng, không giống thì thể hiện.

Mong các anh chị giúp đỡ.