f(X) = 3x<sub>1</sub>+ 4x<sub>2</sub> + 5x<sub>3</sub> => min
x<sub>1</sub>+ 2x<sub>2</sub> + x<sub>3</sub>= 28
2x<sub>1 + </sub>x<sub>3</sub> <31
2x<sub>1 </sub>- 2x<sub>2</sub> <16
x<sub>j</sub> > 0 với mọi j = (1,3)

giải bài toán bằng phương pháp đơn hình