Bác be09 ak, bác vẫn chưa hiểu ý của em rùi. hì khó quá mà không sao được bác ak