em có hai cột số liệu về các giá trị ẩm độ,giờ vẽ trên biểu đồ dạng xy,giả sử trên đó có các cặp trùng nhau làm sao để ta nhìn trên biểu đồ biết được và tìm các giá trị x theo y.em có file ví dụ kèm theo,em ko phải dân tin học mong các anh chị chỉ giúp