e có 1 tài liệu song ngữ như sau: "Đắp đất thủ công lớp 5(bờ phải) cống qua đường K4+412/Earth fill manual labor layer 05 (right bank) of road crossing culvert K4+412

Vấn đề là e có nhiều lớp đắp mà nội dung chỉ cần thay số lớp đắp,ví dụ từ 5 sang 6.
Các anh các chị có cách nào để nhập nhanh được
Em đã dùng fomatcel như thế này:"

<div><table width="326"><tr valign="top"><td width="326">"Đắp đất thủ công lớp "00"(bờ phải) cống qua đường K4+412/Earth fill manual labor layer 00" (right bank) of road crossing culvert K4+412" nhưng không được. Nhờ các anh chị giúp em!

</td>
</tr>
</table></div>