e đang làm phiếu lương, một sheet như vậy có nhiều phiếu nhỏ, a/c giúp e copy công thức từ phiếu vừa tạo ra những phiếu khác với ạ