Hiện tại ở sheet HB theo kỳ e đã thiết lập công thức tự động lấy môn học và trả về điểm của sv theo kỳ mà mình lựa chọn căn cứ và dữ liệu sheet Trung gian. Do không biết VBA nên phải sử dụng sheet trung gian, nhưng khi thiếp lập xong công thức thì file tính trở lên nặng nề và xử lý rất chậm mặc dù dữ liệu trả về đúng. Vậy mong mọi người giúp đỡ, em muốn ở sheet HB theo kỳ căn cứ dữ liệu ở sheet Xét học bổng khi lựa chọn kỳ ở Sheet HB theo kỳ tự động trả về giá kết quả là môn học của kỳ đó và điểm của từng học sinh. Do các lớp học kỳ có tối đa 9 môn và tối thiểu 6 môn vậy thì khi lựa chọn vào 1 kỳ có 6 môn em muốn 3 cột còn lại không có dữ liệu sẽ tự động ẩn đi. Khi nào chọn kỳ có 9 dữ liệu thì sẽ lại xuất hiện. Do sau 9 cột sẽ là cột tính điểm trung bình trung học tập. Nhờ các bác giúp e