Nhờ mọi người kiểm tra tính đúng đắn của hàm và giúp cho mình hàm xếp loại danh hiệu nhé.