mình không hiểu ở câu 4 và câu 5, bạn nào làm được thì chỉ mình với