Nhờ các bạn nghiên cứu giúp mình như sau:
mình nhập dữ liệu trên excel xong thì dữ liệu đó cập nhật vào form word và in ra giấy.
Các bạn giúp mình code vba để khi click vào nút lệnh sẽ mở form word và dữ liệu trên excel sẽ tự động cập nhật vào form word đó.
Rất mong các bạn giúp