Tình hình là rất tình hình...mình có một bảng excel chứa dữ liệu (cái này bổ sung thường xuyên) và với cùng nội dung dữ liệu trong bảng excel đó mình có vài cai mẫu báo cáo muốn tạo (vd: bao cáo, tờ trình...v..v...) theo mẫu có sẵn...Cụ thể:
1. Mình có 1 bảng Excel chứa nội dung...
2. Mình có vài 3 -4 cái mẫu ( Báo cáo, Tờ trình...v..v...) cần xài chung cái nội dung đó. (Có cái mình muốn lưu dưới dạng Báo cáo, có cái mình muốn lưu dưới dạng Tờ Trình… hoặc có cái mình muốn lưu cả 2).
3. Vậy: Mình muốn tự động khi nhập liệu bảng excel sẽ:
- lựa chọn lưu sang văn bản dưới dạng Báo cáo/Tờ trình hay cả hai (theo lựa chọn).
- Cái tên văn bản tạo thành có thêm phần mở rộng ( địa chỉ/ hoặc 1 cái cột nào đó do mình chỉ định).
Nếu được mong bạn chỉ giáo…hoặc làm giúp cho mình trên cái VD đó luôn.