Cách khắc phục lỗi copy từ exel sang word nó bị mất chữ ư bị mất nhưng copy quay lại exel thì lại thấy. Chuyên gia nào có cao kiến chỉ dùm