Tình hình là mình muốn những tên mình nhập ở sheet 1 khi qua sheet gộp chung một ô và tính tổng các giá trị theo sâu nó.
Nhờ các cao thủ xem giùm, thanks!