Em đang làm dữ liệu quản lý NXT hàng tháng cho công ty, yêu cầu gồm sản lượng nhập, xuất và tồn kho, đơn giá xuất và đơn giá tồn kho.
E đính kèm file cho ae tham khảo rồi hướng dẫn em với.
Thank all