Mình có code tính tháng (tính từng tháng “kieu=0) và quý (quý 1, 2, 3, 4 “kieu=1)

Function thoiviec(Phuong As Range, cot As String, kieu As Integer, thang As Integer, nam As Integer) As Integer
'Tinh ngay bat dau va ket thuc
If kieu = 0 Then
StartDate = DateSerial(nam, thang - 1, 16)
EndDate = DateSerial(nam, thang, 15)
ElseIf kieu = 1 Then
If thang > 4 Or thang < 1 Then
thoiviec = 0
Exit Function
End If
thang = thang * 3 - 1
StartDate = DateSerial(nam, thang - 3, 16)
EndDate = DateSerial(nam, thang, 15)
Else
thoiviec = 0
Exit Function

Và giờ mình muốn thêm cách tính thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng vào thêm nữa (kieu=2):
3 tháng: 16/11/2015 đến 15/2/2016
6 tháng: 16/11/2015 đến 15/5/2016
9 tháng: 16/11/2015 đến 15/8/2016
12 tháng: 16/11/2015 đến 15/11/2016

Mong anh/chi giúp dùm