Trích dẫn Gửi bởi nasalem
e hỏi thêm xiu này nữa, e đã ghi trong file đính kèm rồi!
Thử công thức này coi:
K3=IF(AND(J3>=100,SUMPRODUCT(($A$2:$I$2="%")*(A3:I 3>=100))>1,SUMPRODUCT((A2:$I$2="Đạt")*(A3:I3<8 0 ))=0),1000,0)