Các bạn xem có cách nào lấy SỐ ĐIỆN THOẠI từ cột "I" sang cột "F" được không?