Mình tạo name mới với công thức như sau nhưng do dài quá nên không tạo được, mn giúp mình với, thanks..
=IF(('[Mau thong ke.xls]THA'!$BM$10:$BM$456=1)+('[Mau thong ke.xls]THA'!$Bn$10:$Bn$456=1)+('[Mau thong ke.xls]THA'!$Bo$10:$Bo$456=1)+('[Mau thong ke.xls]THA'!$Bp$10:$Bp$456=1)+('[Mau thong ke.xls]THA'!$Bi$10:$Bi$456=”Tháng 10”);ROW(THA!$A$10:$BY$456)-9;"")