Mình mới tiếp cận Execl nên công thức và hàm còn rất kém. ( Nếu không muốn nói là không biết gì. ). Mình có File mẫu nhờ các bạn đặt công thức dùm mình nhen. Cảm ơn tất cả các bạn.