Tôi cần chia 1 danh sách thành từng nhóm như file đính kèm. Trong cột A, C tôi đã lập được công thức rồi nay tôi muốn tạo thành các hàm cho cột A và cột C bằng VBA thì làm thế nào, xin mọi người chỉ giúp.