Ý của bạn là drop-down list phụ thuộc đấy, dùng hàm indirect và chức năng datavalidation là được nhé, tham khảo đây nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=fbI1TFnBZaw