Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 37 của 37

Chủ đề: Tạo lịch năm bằng hàm match, index

 1. #31
  zinzin8x Guest
  Trích dẫn Gửi bởi BNTT
  Anh ThuNghi ơi ới ời... hôm này là 26/12 rồi anh ơi, anh làm lại chưa ?
  Tính làm mà thấy file của LearnExcel hay quá nên thôi, với lại dạo này làm biếng quá, cuối năm bận quá.

 2. #32
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ' CÁC BẠN DÙNG THỬ ĐOẠN MÃ SAU
  ' COPY VÀ DÁN VÀO 1 MODUL BẤT KỲ TRÊN VBA
  ' CÁCH DÙNG: VÍ DỤ: Solar2lunar(01,01,2009,7) số cuối là múi giờ


  Option Explicit
  Const PI As Double = 3.14159265358979


  Function jdFromDate(ByVal dd As Long, ByVal mm As Long, ByVal yy As Long) As Long
  Dim a As Double, y As Long, m As Long, jd As Long
  a = Fix((14 - mm) / 12)
  y = yy + 4800 - a
  m = mm + 12 * a - 3
  jd = dd + Fix((153 * m + 2) / 5) + 365 * y _
  + Fix(y / 4) - Fix(y / 100) + Fix(y / 400) - 32045
  If jd < 2299161 Then
  jd = dd + Fix((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + Fix(y / 4) - 32083
  End If
  jdFromDate = jd
  End Function


  Function jdToDate(ByVal jd As Long)
  Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, e As Long, m As Long
  Dim Day As Long, Month As Long, Year As Long
  If (jd > 2299160) Then
  a = jd + 32044
  b = Fix((4 * a + 3) / 146097)
  c = a - Fix((b * 146097) / 4)
  Else
  b = 0
  c = jd + 32082
  End If
  d = Fix((4 * c + 3) / 1461)
  e = c - Fix((1461 * d) / 4)
  m = Fix((5 * e + 2) / 153)
  Day = e - Fix((153 * m + 2) / 5) + 1
  Month = m + 3 - 12 * Fix(m / 10)
  Year = b * 100 + d - 4800 + Fix(m / 10)
  jdToDate = Array(Day, Month, Year)
  End Function


  Function NewMoon(ByVal k As Long) As Double
  Dim T As Double, T2 As Double, T3 As Double, dr As Double
  Dim Jd1 As Double, m As Double, Mpr As Double
  Dim F As Double, C1 As Double, deltat As Double, JdNew As Double
  T = k / 1236.85
  T2 = T * T
  T3 = T2 * T
  dr = PI / 180
  Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868 * k + 0.0001178 * T2 - 0.000000155 * T3
  Jd1 = Jd1 + 0.00033 * Sin((166.56 + 132.87 * T - 0.009173 * T2) * dr)
  m = 359.2242 + 29.10535608 * k - 0.0000333 * T2 - 0.00000347 * T3
  Mpr = 306.0253 + 385.81691806 * k + 0.0107306 * T2 + 0.00001236 * T3
  F = 21.2964 + 390.67050646 * k - 0.0016528 * T2 - 0.00000239 * T3
  C1 = (0.1734 - 0.000393 * T) * Sin(m * dr) + 0.0021 * Sin(2 * dr * m)
  C1 = C1 - 0.4068 * Sin(Mpr * dr) + 0.0161 * Sin(dr * 2 * Mpr)
  C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * 3 * Mpr)
  C1 = C1 + 0.0104 * Sin(dr * 2 * F) - 0.0051 * Sin(dr * (m + Mpr))
  C1 = C1 - 0.0074 * Sin(dr * (m - Mpr)) + 0.0004 * Sin(dr * (2 * F + m))
  C1 = C1 - 0.0004 * Sin(dr * (2 * F - m)) - 0.0006 * Sin(dr * (2 * F + Mpr))
  C1 = C1 + 0.001 * Sin(dr * (2 * F - Mpr)) + 0.0005 * Sin(dr * (2 * Mpr + m))
  If (T < -11) Then
  deltat = 0.001 + 0.000839 * T + 0.0002261 * T2 _
  - 0.00000845 * T3 - 0.000000081 * T * T3
  Else
  deltat = -0.000278 + 0.000265 * T + 0.000262 * T2
  End If
  JdNew = Jd1 + C1 - deltat
  NewMoon = JdNew
  End Function

  Function SunLongitude(ByVal jdn As Double) As Double
  Dim T As Double, T2 As Double, dr As Double, m As Double
  Dim L0 As Double, DL As Double, L As Double
  T = (jdn - 2451545) / 36525
  T2 = T * T
  dr = PI / 180
  m = 357.5291 + 35999.0503 * T - 0.0001559 * T2 - 0.00000048 * T * T2
  L0 = 280.46645 + 36000.76983 * T + 0.0003032 * T2
  DL = (1.9146 - 0.004817 * T - 0.000014 * T2) * Sin(dr * m)
  DL = DL + (0.019993 - 0.000101 * T) * Sin(dr * 2 * m) _
  + 0.00029 * Sin(dr * 3 * m)
  L = L0 + DL
  L = L * dr
  L = L - PI * 2 * (Fix(L / (PI * 2)))
  SunLongitude = L
  End Function

  Function getSunLongitude(ByVal dayNumber As Double, ByVal timeZone As Byte) As Long
  getSunLongitude = Fix(SunLongitude(dayNumber - 0.5 - timeZone / 24) / PI * 6)
  End Function

  Function getNewMoonDay(ByVal k As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
  getNewMoonDay = Fix(NewMoon(k) + 0.5 + timeZone / 24)
  End Function

  Function getLunarMonth11(ByVal yy As Long, ByVal timeZone As Long) As Long
  Dim k As Long, off As Double, nm As Long, sunLong As Double

  off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021
  k = Fix(off / 29.530588853)
  nm = getNewMoonDay(k, timeZone)
  sunLong = getSunLongitude(nm, timeZone)
  If (sunLong >= 9) Then
  nm = getNewMoonDay(k - 1, timeZone)
  End If
  getLunarMonth11 = nm
  End Function

  Function getLeapMonthOffset(ByVal a11 As Double, ByVal timeZone As Long) As Long
  Dim k As Long, last As Long, Arc As Long, I As Long
  k = Fix((a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853 + 0.5)
  last = 0
  I = 1
  Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
  Do
  last = Arc
  I = I + 1
  Arc = getSunLongitude(getNewMoonDay(k + I, timeZone), timeZone)
  Loop While (Arc <> last And I < 14)
  getLeapMonthOffset = I - 1
  End Function

  Function Solar2Lunar( _
  ByVal dd As Long, _
  ByVal mm As Long, _
  Optional ByVal yy As Long = 0, _
  Optional ByVal timeZone As Long = 7) As String
  Dim k As Long, diff As Long, leapMonthDiff As Long, dayNumber As Long
  Dim monthStart As Double, a11 As Long, b11 As Long
  Dim lunarDay As Double, lunarMonth As Long, lunarYear As Long, lunarLeap As Long
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  If yy = 0 Then yy = Year(Date)
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy)
  k = Fix((dayNumber - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  monthStart = getNewMoonDay(k + 1, timeZone)
  If (monthStart > dayNumber) Then
  monthStart = getNewMoonDay(k, timeZone)
  End If
  a11 = getLunarMonth11(yy, timeZone)
  b11 = a11
  If (a11 >= monthStart) Then
  lunarYear = yy
  a11 = getLunarMonth11(yy - 1, timeZone)
  Else
  lunarYear = yy + 1
  b11 = getLunarMonth11(yy + 1, timeZone)
  End If
  lunarDay = dayNumber - monthStart + 1
  diff = Fix((monthStart - a11) / 29)
  lunarLeap = 0
  lunarMonth = diff + 11
  If (b11 - a11 > 365) Then
  leapMonthDiff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
  If (diff >= leapMonthDiff) Then
  lunarMonth = diff + 10
  If (diff = leapMonthDiff) Then lunarLeap = 1
  End If
  End If
  If (lunarMonth > 12) Then lunarMonth = lunarMonth - 12
  If (lunarMonth >= 11 And diff < 4) Then lunarYear = lunarYear - 1
  Solar2Lunar = Format(lunarDay, "00") & _
  "/" & Format(lunarMonth, "00") & _
  "/" & Format(lunarYear, "0000 \A\L") & IIf(lunarLeap, " (" & lunarMonth & " N)", "")
  End Function

  Function Lunar2Solar( _
  ByVal lunarDay As Long, _
  ByVal lunarMonth As Long, _
  Optional ByVal lunarYear As Long = 0, _
  Optional ByVal lunarLeap As Long = 0, _
  Optional ByVal timeZone As Long = 7) As Date
  Dim k As Long, a11 As Long, b11 As Long, off As Long, leapOff As Long
  Dim LeapMonth As Long, monthStart As Long
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  If lunarYear = 0 Then lunarYear = Year(Date)
  If (lunarMonth < 11) Then
  a11 = getLunarMonth11(lunarYear - 1, timeZone)
  b11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
  Else
  a11 = getLunarMonth11(lunarYear, timeZone)
  b11 = getLunarMonth11(lunarYear + 1, timeZone)
  End If
  k = Fix(0.5 + (a11 - 2415021.07699869) / 29.530588853)
  off = lunarMonth - 11
  If (off < 0) Then off = off + 12
  If (b11 - a11 > 365) Then
  leapOff = getLeapMonthOffset(a11, timeZone)
  LeapMonth = leapOff - 2
  If (LeapMonth < 0) Then LeapMonth = LeapMonth + 12
  If (lunarLeap <> 0 And lunarMonth <> LeapMonth) Then
  Lunar2Solar = Array(0, 0, 0)
  Exit Function
  ElseIf (lunarLeap <> 0 Or off >= leapOff) Then
  off = off + 1
  End If
  End If
  monthStart = getNewMoonDay(k + off, timeZone)
  Dim R
  R = jdToDate(monthStart + lunarDay - 1)
  Lunar2Solar = Date******(R(2), R(1), R(0))
  End Function

 3. #33
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Anh ThuNghi ơi!

  Đã có file hòan chỉnh chưa?

  Rgds
  TH

 4. #34
  lebachit Guest
  Chào ThuNghi,
  File của bạn rất hay. Mình muốn hỏi về việc chọn năm trong sheet "Lịch Thang", cụ thể mình muốn thêm năm 2013 thì phải vào đâu đế thay đổi, Trong file này hạn chế đến năm 2012 thôi. Cám ơn nhiều.

 5. #35
  duongsarah Guest
  Cám ơn bạn. Làm thế nào để có được lịch của những năm tiếp theo?

 6. #36
  aloxinh Guest
  Tôi có tải được một file làm lịch nhìn có vẻ đơn giản nhưng tôi vẫn không hiểu được dụng ý của việc lập bảng từ ô A1 -> AA6. Có ai biết gì không chỉ giúp tôi và giải thích cho tôi hiểu với. Cảm ơn các bạn nhiều![IMG]images/smilies/a43.gif[/IMG]

 7. #37
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Quả là rất hay, giờ mới tò mò đọc và tìm hiểu. Nhưng hơi tiếc là giới hạn thời gian quá. Bài này chắc làm lâu lắm rồi nên ở thời gian hiện tại bị lỗi [IMG]images/smilies/a12.gif[/IMG]

Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •