Hàng tháng, mình phải nhập lại định mức mới. Còn các cột khác thì mình phải copy lại công thức từ cell đầu tiên.
Giờ, mình mong các bạn viết giúp mình hàm VBA để mình reset lại các cột kia.
Mình cảm ơn mọi người.