Mình góp thêm công thức loại bỏ tính trùng với điều kiện Mã 1 khách hàng phải nằm kế bên nhau (Như sort theo khách hàng):
=COUNT(IF((LEFT(C2:C13,6)="140801")*(D213="S0020 0")*(E2:E13="1")*(F2:F13="11")*(A2:A13<>A1:A12),MATCH(A2:A13,A2:A13,0)))
Kết thúc bằng Ctrl + Shift + Enter