Chào các AC trong diễn đàn. Em có 01 tệp Danh sách cử tri, cần lặp lại phần cuối của mỗi trang Excel, nhờ các AC giúp. Em không biết VBA, nếu có sử dụng VBA mong các AC hướng dẫn cách sử dụng. Trân trọng cám ơn