Hoàn toàn có thể viết hàm chạy tốt mà không ảnh hưởng đến nguy hiểm gì (Tham khảo hàm BS_SQL ở trên.).... Và một khi đã viết ra loại này thì cần có giải thuật tốt và chắc chắn, am hiểu nguyên lý chạy hàm và tính toán của Excel nếu không thì không nên viết ra nó. Viết được loại hàm này rất công phu nếu muốn nó chạy thực sự tốt. Xử lý hệ thống nhiều hơn là công việc chính của hàm.