Mình có bài tập yêu cầu lập danh sách theo bảng sau, nhờ các bạn chỉ giúp.
Yêu cầu lập danh sách từ bảng danh sách chung sao cho khi thay đổi danh sách tổng (bảng 1) thì danh sách con (bảng 2) tự thay đổi.
Cảm ơn các bạn nhiều