Nhờ anh/chị hỗ trợ giúp từ danh sách cuộc gọi tháng (call log) và danh sách data SDT quản lý mình lọc các số điện thoại về cùng định dạng, và đối chiếu với danh sách cuộc gọi kiểm tra tháng đó đã gọi các số trong danh sách quản lý.
Các số điện thoại có khác nhau về định dạng, khoảng trắng