Không gì là không thể...Chỉ có thể là ta chưa biết tới mà thôi...
-----------------------------------------------------------------------
Tôi giải quyết cho bạn cái List_Xa tương ứng với dữ liệu sẵn có của bạn.

Bạn dùng Name sau cho Source Data Validation tại C4 của bạn


Mã:
 =OFFSET(DiaDanh!$E$24,1,MATCH('Nhập DL'!$C$3,DiaDanh!$E$24:$AZ$24,0)-1,COUNTA(OFFSET(DiaDanh!$E$24,1,MATCH('Nhập DL'!$C$3,DiaDanh!$E$24:$AZ$24,0)-1,5000,)),1)
Rồi thử thay đổi tên Huyện tại C3 xem...